พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ด่วน หัวหน้า คสช.ออกคำสั่งปลดล็อกการเมืองแล้ว 9 ฉบับ

วันที่ 11 ธ.ค. 2561 เวลา 12:24 น.

Views

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2561 เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองดําเนินกิจกรรมทางการเมือง หน.คสช.ออกคำสั่งปลดล็อกการเมืองแล้ว 9 ฉบับ เหตุผลเพื่อให้พรรคการเมืองเข้าสู่สนามเลือกตั้งได้อย่างเสรี

โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ก.ย.ที่ผ่านมา และมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่  11 ธ.ค.นี้อันเป็นวันที่พ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และมาตรา 171 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวให้ตราพระราชกฤษฎีกำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปภายใน 90 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติ นี้มีผลใช้บังคับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการหาเสียงเลือกตั้งให้เริ่มกระทําได้ต้ังแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งส.ส.มีผลใช้บังคับ

จึงเป็นที่แน่ชัดว่าจะมีการเลือกต้ังในระยะเวลาอันใกล้ ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านที่มีความสําคัญต่ออนาคตของประเทศ ประชาชนจึงควรมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองเพื่อเข้าไปบริหารประเทศได้อย่างอิสระและเสรี และควรที่พรรคการเมือง จะสามารถรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังเพื่อนําเสนอนโยบายใช้ในการบริหารประเทศต่อประชาชนได้ อันเป็นวิถีทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจึงสมควรดําเนินการ เพื่อให้ประชาชนและพรรคการเมืองสามารถดําเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ในช่วงที่จะมีการเลือกต้ังทั่วไป ครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ดังนั้นหัวหน้าคสช.จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว)2557 ยกเลิกคำสั่งคสช.จำนวน 9 ฉบับที่เกี่ยวข้อง คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 11 ธ.ค.2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช.

อ่านรายละเอียด

Tag : เกาะติดเลือกตั้ง 2562