โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เลิศวิโรจน์-ฐิติเชฏฐ์ เป็น กกต.

วันที่ 11 ธ.ค. 2561 เวลา 13:41 น.

Views

ช่วงบ่ายวันที่ 11 ธ.ค. 61 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้ง (เพิ่มเติม) ประกอบด้วย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง โดยมี นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อม ผู้บริหาร พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมพิธี

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เป็นกรรมการการเลือกตั้งเพิ่มเติมจำนวนสองคน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 222 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้
1.นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ เป็นกรรมการการเลือกตั้ง
2.นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ เป็นกรรมการการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระราชโองการ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Tag : เกาะติดเลือกตั้ง 2562 กกต. เลิศวิโรจน์ ฐิติเชฏฐ์