News

แพทย์ห่วงคนไทยกินเค็มสูงขึ้น เสี่ยงโรคไต เสนอเก็บภาษีโซเดียม

แพทย์ห่วงคนไทยกินเค็มสูงขึ้น เสี่ยงภาวะโรคไต พร้อมเสนอมาตรการเก็บภาษีโซเดียม จะช่วยลดปัญหาการกินเค็มให้อยู่ในมาตรฐานได้

กรมสรรพสามิตจะมีมาตราการจัดเก็บภาษีในอุตสาหกรรมที่มีโซเดียมสูง เนื่องจากทุกวันนี้คนไทยกินเค็มสูงขึ้น ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหลายโรค โดยเฉพาะโรคไตวาย ตอนนี้คนไทยมีแนวโน้มป่วยไตวาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 15
              
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และภาคีหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้ขอความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ ให้ปรับสูตรลดโซเดียมลง เพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก 
              
ดังนั้น จึงมีแนวคิดจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอุตสาหกรรมที่มีโซเดียมสูง เพื่อจะเป็นอีกแนวทางหนึ่ง

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ระบุว่า ผู้ใหญ่ควรกินโซเดียมไม่เกิน วันละ 2,000 มิลลิกรัม หรือเทียบเท่าเกลือแกงที่ใช้ปรุงอาหารไม่เกิน 1 ช้อนชา หรือถ้าหากแบ่งเป็น 3 มื้อหลัก มื้อละ 600 มิลลิกรัม และมื้อว่าง 200 มิลลิกรัม แต่ปัจจุบันพบว่าคนไทยกินเฉลี่ย 4,350 มิลลิกรัมต่อวัน เกินกว่าที่กำหนด 2 เท่า