พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ที่จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 14 ธ.ค. 2561 เวลา 20:06 น.

Views

เวลา 15.11 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังโครงการซแรย์ อทิตยา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ประทานทุนการศึกษาจากโครงการเกษตรอทิตยาทร แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ และโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา อำเภอลำดวน รวม 150 คน, ประทานทุนทรัพย์จากโครงการเกษตรอทิตยาทร แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง เพื่อนำไปใช้ในกิจการการศึกษาของโรงเรียน และประทานข้าวสารจากโครงการเกษตรอทิตยาทร เพื่อนำไปใช้ในโครงการอาหารกลางวัน, ประทานพันธุ์ไม้ และพันธุ์ปลาแก่ผู้แทนเกษตรกร เพื่อนำไปเพาะปลูก และเลี้ยงจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน

จากนั้น ทรงฟังบรรยายความก้าวหน้าของโครงการฯ ซึ่งเริ่มเมื่อปี 2558 โดยหน่วยราชการ และเอกชนในจังหวัดฯ ได้บูรณาการร่วมกัน เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางการเกษตร โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นแนวทางดำเนินงานร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่และใกล้เคียง ได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ต่อยอดองค์ความรู้เดิม พัฒนาอาชีพ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ปัจจุบัน โครงการซแรย์ อทิตยา ดำเนินงานโรงเรียนชาวนาที่พัฒนาองค์ความรู้ให้ผู้สนใจ เข้าอบรมการทำข้าวคุณภาพ หลักสูตรระยะสั้นแบบครบวงจร ตามฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 8,080 คน นอกจากนี้ได้เริ่มโครงการสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้แนวพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบ พัฒนาเสมือนจริงในการนำหลักการแนวความคิดการบริหารจัดการทรัพยากรพื้นที่ในโครงการฯ และเป็นแหล่งผลิตบุคลากรยุคใหม่ภาคการเกษตร ที่มีความรู้ความเข้าใจวิถีการทำเกษตรกรรมได้ดี เกษตรกรสามารถนำไปพัฒนา ต่อยอดทางความคิด เรื่อง วิถีเกษตรพอเพียง ในการใช้พื้นที่ทำกินครบวงจร และเกื้อกูลกันในระบบสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในพื้นที่ทำกินของตน

จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ แปลงต้นแบบการผลิตพืชในระบบการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี ดำเนินการในพื้นที่ 11 ไร่ มีเกษตรกรในตำบลเทนมีย์ อาสาเป็นสมาชิกฯ เพื่อศึกษาเรียนรู้ระบบการปลูกพืชผักที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ปลอดศัตรูพืชร่วมกัน และได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลผลิตที่ได้นำไปบริโภค เหลือนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เสริม ระหว่างเดือนมกราคม-พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีรายได้กว่า 220,000 บาท ส่วนศูนย์ผลิตพันธุ์ปลา ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดสุรินทร์ เข้ามาดำเนินการ สำหรับเป็นที่เพาะพันธุ์และอนุบาลพันธุ์ปลาเศรษฐกิจ เพื่อจำหน่ายให้เกษตรกรในราคาถูก นำไปเพาะเลี้ยงและจำหน่ายสร้างรายได้ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประมงน้ำจืดในโครงการฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง สำหรับโรงเรือนไก่ไข่ บริษัท เบทาโกร จำกัด ได้ถวายโรงเรือน 2 หลัง พร้อมปัจจัยการผลิต ได้แก่ ไก่ไข่พันธุ์ลูกผสม 1,000 ตัว, อาหารสัตว์ และยา ปัจจุบันไก่ไข่มีอายุ 59 สัปดาห์ ให้ผลผลิต 21,700 ฟอง

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พระกรณียกิจ โครงการซแรย์ อทิตยา สุรินทร์ โรงเรียนชาวนา