พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอค้อวัง และอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

วันที่ 14 ธ.ค. 2561 เวลา 20:07 น.

Views

วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎร อำเภอค้อวัง อำเภอทรายมูล และอำเภอโคกเจริญ จังหวัดยโสธร ที่ประสบภัยหนาว รวม 2,000 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย พร้อมกันนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับสิ่งของพระราชทานด้วย

โดยวันนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่อำเภอค้อวัง และอำเภอทรายมูล เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎร ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และทุพพลภาพ รวม 6 คน พร้อมเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎร สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ราษฎรที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง

Tag : องคมนตรี ประสบภัยหนาว ผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ภัยหนาว ยโสธร