พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 14 ธ.ค. 2561 เวลา 20:09 น.

Views

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้น้อมนำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยาว 20 ปี มาปรับใช้ ซึ่งปัจจุบันได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดกำแพงเพชร เป็นอย่างดี

ในตอนบ่าย ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยฯ ณ พื้นที่ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง ซึ่งได้เข้าไปดำเนินการพัฒนา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม ตั้งแต่ปี 2561 และเป็นพื้นที่ดำเนินการต่อเนื่องในปี 2562 โดยได้กำหนดประเด็นพัฒนา 2 ประเด็นหลัก คือ การพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลาด 3 วิถี ที่ท่าขุนราม และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ

Tag : องคมนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตลาด 3 วิถี ที่ท่าขุนราม