พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

องคมนตรี เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง

วันที่ 14 ธ.ค. 2561 เวลา 20:10 น.

Views

ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง องค์การมหาชน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิฯ ประจำเดือนธันวาคม 2561 เพื่อติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และเน้นย้ำการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้ยึดถือตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสนองพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ 9 โดยเน้นการวิจัย พัฒนา และบุกเบิก เป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่สูง ซึ่งองคมนตรีได้สรุปให้ที่ประชุมรับทราบมติของคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ตั้งศูนย์ฯ เป็นประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่ตามแนวทางการดำเนินงานของโครงการหลวง เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ซึ่งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลที่ 10 มีสภาพเดียวกับยุคแรกของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จึงต้องเร่งการพัฒนา รวมทั้งเน้นย้ำการพัฒนาพืชปลอดภัย ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัยในสุขภาพที่ดีของประชาชน

Tag : องคมนตรี ประชุมมูลนิธิโครงการหลวง โครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง องค์การมหาชน