ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน" รุ่นที่ 5

วันที่ 15 ธ.ค. 2561 เวลา 20:12 น.

Views

เวลา 19.46 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงแรมดุสิตธานี ในการพระราชทานวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน" หรือ วธอ. รุ่นที่ 5 จำนวน 112 คน จากสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่จัดตั้งโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจ และอุตสาหกรรม ซึ่งเกิดจากกลุ่มผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ประสบผลสำเร็จ และเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ให้มีศักยภาพในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงได้จัดทำหลักสูตรฯ นี้ขึ้น เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทุกด้าน และสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุนของประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดย วธอ.รุ่นที่ 5 มีผู้บริหารจากภาครัฐ เอกชน และภาคสังคม เข้ารับการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 1 กันยายน 2561

Tag : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวุฒิบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน