พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดงาน เดิน-วิ่งการกุศล เทิดพระเกียรติองค์ราชูปถัมภ์ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล สภากาชาดไทย ประจำปี 2561

วันที่ 16 ธ.ค. 2561 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 6.34 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี ทรงเปิดงาน "เดิน-วิ่งการกุศลเทิดพระเกียรติองค์ราชูปถัมภ์ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล สภากาชาดไทย" ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงงานที่สภากาชาดไทย ครบ 40 ปี และทรงเป็นองค์ราชูปถัมภ์ของสมาคมฯ เป็นเวลาถึง 32 ปี ตลอดจน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรง 
              
โอกาสนี้ ทรงร่วมวิ่งระยะทางรวม 5 กิโลเมตร โดยมีบุคลากรการแพทย์ การพยาบาล ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าพยาบาล สภากาชาดไทยฯ ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมฯ กว่า 500 คน ทั้งนี้ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยฯ เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาชีพการพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เสริมสร้างความสามัคคี ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และเอกชน เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและวิชาชีพ ซึ่งการจัดงานเดิน-วิ่งการกุศลฯ เป็นกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล สภากาชาดไทยฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย เดินวิ่งการกุศล