ธ.ก.ส.เร่งจ่ายเงินสินเชื่อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วันที่ 17 ธ.ค. 2561 เวลา 04:30 น.

Views

นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สาขาในพื้นที่เป้าหมาย 37 จังหวัด เร่งดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกษตรกรได้มีเงินทุนในการเพาะปลูกทันการผลิตภายในเดือนธันวาคมนี้ โดยประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมพบปะและนัดประชุมกลุ่มลูกค้าเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อชี้แจงรายละเอียดตลอดจนประโยชน์ของโครงการที่เกษตรกรจะได้รับ

ทั้งนี้สำหรับโครงการดังกล่าวถือว่ามีผลตอบรับที่ดี โดยข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2561 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสนใจขอสินเชื่อแล้วกว่า 46,000 ราย จำนวนพื้นที่กว่า 432,000 ไร่ โดยเกษตรกรได้มีการนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการผลิตและจัดหาปัจจัยการผลิตผ่านบัตรเกษตรสุขใจแล้วกว่า 38 ล้านบาท

สำหรับประโยชน์ที่เกษตรกรในโครงการนี้จะได้รับ นอกจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำเพียง 0.01% แล้ว รัฐบาลยังอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยในอัตราไร่ละ 65 บาท ดังนั้นกรณีที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติในช่วงที่เพาะปลูก เกษตรกรจะได้รับวงเงินคุ้มครอง 1,500 บาทต่อไร่ หากประสบภัยศัตรูพืช หรือโรคระบาด จะได้วงเงินคุ้มครอง 750 บาท ต่อไร่ นอกจากนี้ยังประสานงานภาคเอกชน ประกันการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรว่าจะส่งขายได้ในราคาที่เป็นธรรม