News

รายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน รับรางวัลประชาบดี เป็นปีที่ 2

รายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน ช่อง 7HD เข้ารับรางวัลประชาบดี ซึ่งปีนี้ถือเป็นการได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดพิธีประทานรางวัล "ประชาบดี" และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561 เพื่อเชิดชูเกียรติต้นแบบแห่งการแบ่งปัน เพื่อผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ซึ่งทางรายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน ออกอากาศทางช่อง 7HD ทุกวันจันทร์ วันอังคาร และวันพุธ ซึ่งนำเสนอข่าวปกิณกะ เน้นข่าวที่มีผลกระทบกับประชาชน หรือเรื่องราวที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทุกด้าน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก ผู้ที่เดือดร้อน และผู้ที่ประสบปัญหา

โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานรางวัลให้กับบุคคลและองค์กรที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งรายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

สำหรับรางวัล ประชาบดี นั้น มอบให้กับบุคคล องค์กร ที่ประกอบคุณงามความดี ด้วยการดูแลช่วยเหลือสังคม และเพื่อส่งเสริมเจตคติบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้ด้อยโอกาส หรือปัญหาของประชาชนผู้ยากลำบากให้ได้รับการแก้ไข รวมถึงการเพื่อเพิ่มพูนความรู้เรื่องที่น่าสนใจกันด้วย