เครือข่ายบัณฑิตตำรวจไทย วอนรบ.ขอโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ

วันที่ 17 ธ.ค. 2561 เวลา 17:55 น.

Views

เนื่องในงานเสวนา วิชาการหัวข้อ "โอกาสความก้าวหน้าข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี กับการปฎิรูปตำรวจไทย" ซึ่งจัดโดย เครือข่ายบัณฑิตตำรวจไทย โดยผู้ที่ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ประกอบด้วย ผศ.ร.ต.ต.ดร.ศิริชัย ตุลยสุข อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยพิษณุโลก, พล.ต.ต.วิสุทธิ์ เปล่งขำ อดีต ผบก.ภ.จว.แพร่, พ.ต.อ.ดร.สุริยะ ประกายสาธก อาจารย์คณะรัฐศาสตร์บัณฑิต ม.ราชภัฎสวนสุนันทา และ คุณสิระ เจนจาคะ อดีตสมาชิกสภาปฎิรูปประเทศ (สปท.) ตัวแทนภาคประชาชน

ในการเสวนาในครั้งนี้ มีตัวแทนสมาชิกเครือข่ายบัณฑิตตำรวจไทย ซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่มีคุณวุฒิจบการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่มีมากว่า 5 พันคนทั่วประเทศ ได้จัดกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด รับฟังข้อเสนอแนะของตัวแทนเพื่อนสมาชิก ซึ่งเป็นตำรวจชั้นประทวนที่มาจากทั่วประเทศ โดยในรายละเอียดของการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกเช่น เรื่องของตำรวจชั้นประทวนที่มีวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี ภาพพจน์ของตำรวจจะเป็นอย่างไร สังคมและประชาชนจะได้อะไร ภาพพจน์ของข้าราชการตำรวจจะเป็นอย่างไร สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะได้รับประโยชน์อะไนในเรื่องนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีแนวทางหรือนโยบายในระดับใดที่จะมาช่วยรองรับเพื่อที่จะสามารถให้ตำรวจชั้นประทวนที่มีวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอกได้มีโอกาสในการขยับเลื่อนตำแหน่งเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร โดยการจัดเสวนาในครั้งนี้ทางเครือข่ายบัณฑิตตำรวจไทยจะได้รวบรวมแนวความคิดและข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ นำมาจัดทำเป็นหนังสือเชิงวิชาการเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลต่อไป

นายสิระ เจนจาคะ อดีตสมาชิกสภาปฎิรูป(สปท.) ในฐานะประธานเครือข่ายและจตัวแทนภาคประชาชน กล่าวว่า...การที่เครือข่ายบัณฑิตตำรวจไทย ซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนซึ่งมีวุฒิการศึกษามากกว่าปริญญาตรีมีเป็นจำนวนมากทั่วประเทศ  ข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยกลุ่มนี้ มีความพยายามตั้งใจที่จะเรียนเพื่อเพิ่มพูลความรู้ ขยับยกระดับวิทยะฐานะของตนเองเพื่อก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าทีในอาชีพ และที่สำคัญความรู้ความสามารถที่เรียนมาจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรตำรวจ นับว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดีหากได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ โดยส่วนตัวในฐานะที่ตนเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาปฎิรูปประเทศ มีความเห็นว่าเรื่องการยกระดับวิทยะฐานะให้กับตำรวจชั้นประทวนซึ่งมีคุณวุฒิสูงกว่าปริญญาตรีดังกล่าวนั่น มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ในยุคปฎิรูประบบราชการและยุคปฎิรูปตำรวจ ซึ่งตนจะเร่งรวบรวมข้อมูลทางวิชาการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และช่วยเป็นหัวแรงในการผลักดันเรื่องดังกล่าวนี้ นำเสนอผู้ใหญ่ในรัฐบาลในเร็วๆนี้ต่อไป นายสิระ กล่าว

Tag : ปฎิรูปตำรวจ