พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

รายงานพิเศษ : ช่วยผู้ประสบภัยหนาวบนพื้นที่สูง

วันที่ 18 ธ.ค. 2561 เวลา 11:21 น.

Views

องค์การเภสัชกรรมจัดโครงการ "GPO เพื่อผู้ประสบภัย ร่วมใจต้านภัยหนาว" ขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่กำลังประสบภัยหนาว ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส เด็ก และผู้ประสบภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่มอบยาตำราหลวง จำนวน 1,500 ชุด ผ้าห่มจำนวน 1,500 ผืน ไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์

ในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาว อาจจะส่งผลให้เกิดโรคภัยแทรกซ้อนได้ง่ายโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ต้องระมัดระวังการเจ็บป่วยจากโรค มักพบได้บ่อยในช่วงฤดูหนาว เช่น โรคไข้หวัด และโรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคหัดเยอรมัน โรคอีสุกอีใส และโรคอุจจาระร่วงในเด็กเล็กรวมถึงโรคที่เกิดจากสภาพอากาศที่แห้ง เช่น โรคผิวหนังแห้ง แตก คัน และอักเสบรวมทั้งกลากและเกลื้อน จากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะ

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข เตรียมรับมือกับปัญหาภัยหนาวโดยมีมาตรการป้องกันโรคติดต่อที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่เสี่ยง ในส่วนการป้องกันและดูแลรักษาโรคไข้หวัดใหญ่นั้นองค์การเภสัชกรรมได้จัดหาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล โดยในปี 2562 จัดเตรียมไว้ในการรณรงค์ของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประมาณ 3 ล้านโดส เพื่อป้องกันในกลุ่มเด็กเล็กผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง รวมทั้งได้มีการสำรองยา ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก สำรองไว้ด้วย