ประกาศห้ามนำเข้าขยะจากต่างประเทศ

วันที่ 19 ธ.ค. 2561 เวลา 04:31 น.

Views

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศ ได้ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักร ตามมติคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล เพื่อห้ามการนำเข้า และห้ามนำผ่านขยะเทศบาล ได้แก่ ของเสียจากบ้านเรือน โรงแรม ภัตตาคาร โรงพยาบาล ร้านค้า สำนักงาน บนถนน บนทางเท้า ของเสียจากการก่อสร้าง รื้อถอน ของชำรุดหรือของทิ้งอื่นๆ แต่ไม่รวมถึงเศษกระดาษ เศษเหล็ก และวัตถุ หรือของอย่างเดียวกัน ที่คัดแยกออกจากของเสีย โดยจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ประมาณเดือนเมษายนปีหน้า
           
มาตรการดังกล่าว เป็นความร่วมมือกับนานาประเทศ ในการควบคุมการเคลื่อนย้ายของเสียอันตราย หรือของเสียที่ไม่ได้รับการจัดการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามอนุสัญญาบาเซล และยังเป็นการสกัดกั้นการนำเข้าของเสียอันตรายเข้ามาเป็นขยะในประเทศไทย ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม และกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
           
ทั้งนี้ จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษพบว่า เฉพาะขยะมูลฝอยชุมชนภายในประเทศ มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี ล่าสุดในปี 2560 มีปริมาณ 27.4 ล้านตัน หรือวันละกว่า 75,000 ตัน รัฐบาลจึงกำหนดให้การบริหารจัดการขยะภายในประเทศเป็นนโยบายเร่งด่วน