Green Report : กำหนดขนาดล้อยางรักษาธรรมชาติ

วันที่ 19 ธ.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

การเข้าไปท่องเที่ยวในเขตอุทยานฯ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศนั้น กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้กำหนดกฎกติกาไว้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็น "พื้นที่บริการทั่วไป" ใช้กับอุทยานฯ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และสวนรุกขชาติที่ถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าเยี่ยมชม กลุ่มนี้จึงไม่จำเป็นต้องทำหนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่
              
กลุ่มที่ 2 เป็น "พื้นที่เฉพาะ" จะใช้กับพื้นที่ที่ไม่ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มนี้ จึงจำเป็นต้องทำหนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งต่อกรมอุทยานฯ หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบในพื้นที่ให้รับทราบ เมื่อได้รับการอนุญาตแล้วจึงจะเข้าไปในพื้นที่ได้
              
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เป็นพื้นที่แรกและพื้นที่เดียวที่ประกาศกฎระเบียบกำหนดขนาดล้อยางที่จะเข้าไปในพื้นที่ โดยมีการประกาศระเบียบนี้ตั้งแต่ปี 2555 และให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
              
บางกรณีพบการลักลอบขับรถลงในลำธาร จะเกิดผลกระทบกับปลาเล็กปลาน้อยที่อาศัยในซอกหิน ทำให้หินที่เรียงตัวตามธรรมชาติกระจัดกระจาย สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศในน้ำ นอกจากนี้กรมอุทยานฯ ยังกำหนดระเบียบในการใช้ "วินซ์" หรืออุปกรณ์ชักลาก โดยกำหนดให้ใช้ผ้าคาดต้นไม้ก่อนใช้วินซ์ดึง เพื่อป้องกันไม่ให้ต้นไม้ได้รับความเสียหาย
              
ผู้ขับขี่รถออฟโรดต่างเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามระเบียบของกรมอุทยานฯ เป็นอย่างดี
              
หลังจากนี้กรมอุทยานฯ จะพิจารณาประกาศขนาดล้อยางที่จะนำเข้าไปในเขตพื้นที่เขตอุทยานฯ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า แต่จะเป็นพื้นที่ไหนต้องรอการพิจารณาอีกครั้ง

Facebook : Ch7HD Social Care

Tag : Green Report