News

ดึงอาชีพอิสระ แท็กซี่ และวินรถจักรยานยนต์ เข้าประกันสังคม

กลุ่มผู้ขับแท็กซี่ และจักรยานยนต์รับจ้าง Grab เข้าร่วมโครงการประกันสังคม ที่สโมสรทหารบก วิภาวดี โดยสำนักงานประกันสังคม จัดบูธอำนวยความสะดวก รับลงทะเบียน และชี้แจงสิทธิประโยชน์ และความคุ้มครอง

คนทำงานอาชีพอิสระทุกคน ทำประกันสังคมได้ ตามมาตรา 40 กรณีจ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 บาท จะได้รับความคุ้มครองเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตราย และเจ็บป่วย และมีใบรับรองแพทย์ให้หยุดงาน อีกทั้งเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 200 บาท  พร้อมเงินช่วยเหลือ กรณีพิการ ชราภาพ และเสียชีวิตด้วย

สายด่วนประกันสังคมโทร 1506