กต.ให้นโยบายทูตประจำเอเชียตะวันออก

วันที่ 21 ธ.ค. 2561 เวลา 09:04 น.

Views

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวมอบนโยบายต่างประเทศ 5 เอส ภายใต้หัวข้อ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้วยการต่างประเทศ ที่มีพลวัต และเอกภาพ ท่ามกลางความท้าทายของการเมือง และเศรษฐกิจโลก ซึ่งประกอบไปด้วยความมั่นคง, ความมั่งคั่งยั่งยืน ,มาตรฐานสากล สถานะและเกียรติภูมิ รวมทั้งพลัง ซึ่งนโยบายต่างประเทศของไทย เน้นถึงความมีเอกภาพ และพลวัต เพื่อช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติระยะเวลา 20 ปี รวมทั้งเชื่อมไทยสู่โลก เชื่อมโลกสู่ไทยในทุกมิติ และส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทนำ และได้รับการยอมรับในประชาคมโลก

ที่ประชุมยังได้หารือถึง การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในภูมิภาค และการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ มายังอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และการยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมภายใต้นโยบาย 4.0

Tag : รอบรั้วเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศ กต ให้นโยบายทูตประจำเอเชียตะวันออก นโยบายทูตประจำเอเชียตะวันออก