สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้

วันที่ 28 ธ.ค. 2561 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 15.21 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ ทรงวางพุ่มดอกไม้ของส่วนพระองค์ และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือสมเด็จพระบรมราชาที่ 4 ซึ่งทรงกอบกู้เอกราชหลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 และปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงธนบุรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2310 นับจากนั้นทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสำคัญ คือ การรวบรวมแผ่นดินที่อยู่ภายใต้การปกครองของขุนศึกก๊กต่าง ๆ ให้เป็นปึกแผ่น และทรงฟื้นฟูประเทศชาติให้กลับสู่สภาวะปกติ ตลอดจนส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม และการศึกษา จากพระปรีชาสามารถ และพระราชกรณียกิจนานัปการ ทำให้ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานาม "มหาราช" และรัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี เป็น "วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน" เพื่อให้ประชาชนได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เวลา 15.43 น. เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายลง วิซาโล เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ โอกาสนี้ นางซุน โซทาต ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

เวลา 16.01 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด นำอัยการประจำกอง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ โอกาสนี้ นางนิภา ยิ้มฉาย รองอัยการสูงสุด นายวิเชียร สุดรุ่ง อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ และนายศักดา ช่วงรังษี เลขานุการอัยการสูงสุด ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

เวลา 17.52 น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หรือ ม.ท.ศ. นำผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยนักเรียนผู้สมควรได้รับพระราชทานทุน รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2561 จากทุกจังหวัด รวม 180 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานทุนการศึกษา พร้อมกับนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่น รุ่นที่ 7 และครูดีเด่น ผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ รวมทั้งนักเรียนทุนพระราชทาน ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตร 5 ปี และนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่ 3 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตร 4 ปี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจบการศึกษา และขอพระราชทานพระราชานุญาตไปประกอบอาชีพการงาน

โอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า "สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนทุกคน เมื่อได้รับโอกาสทางการศึกษาสมดังที่ตั้งใจแล้ว ก็ขอให้ใช้โอกาสอันดีนี้พัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน ให้เป็นผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยความรู้และความดี มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ส่วนผู้ที่กำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงาน ไม่ว่าจะเป็นงานใดก็ตาม จะต้องศึกษางานนั้นให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ แล้วตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่สร้างสมมาทุกอย่าง ให้งานที่ทำสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ หากมีปัญหาข้อขัดข้องเกิดขึ้น ซึ่งเป็นปรกติของการทำงาน ก็ขอให้ปฏิบัติแก้ไขด้วยความรู้ ความคิดพิจารณาอันสุขุมรอบคอบ ประกอบด้วยความเข้มแข็งอดทน แต่ละคนจะได้สามารถประกอบกิจการงาน ให้สำเร็จผลเป็นความดีความเจริญที่แท้ ทั้งแก่ตน แก่ส่วนรวม และแก่ชาติบ้านเมือง"

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจ วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน อัยการสูงสุด มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ม ท ศ