ตั้งคณะกรรมการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 2 ม.ค. 2562 เวลา 20:06 น.

Views

รัฐบาล เตรียมกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวหลังรัฐบาลออกแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย กรณีมีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
    
โดยระบุว่ารัฐบาลเตรียมการเป็นการภายใน ทั้งการจัดเตรียมในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อน ระหว่าง และหลังพระราชพิธี ซึ่งต้องจัดกิจกรรมถวาย จึงจะตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีดังกล่าว โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบ และกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก