มหาดไทยแจ้งระงับแผนเตรียมการเลือกตั้ง

วันที่ 8 ม.ค. 2562 เวลา 11:19 น.

Views

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุด ลงชื่อ นายวีนัส สีสุข รองผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการทะเบียนกลาง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา แจ้งวิทยุในราชการกรมการปกครอง เรื่องเลือกตั้ง ส.ส. ที่มท.0309.1/ ว 5 ถึง นายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อหาระบุว่า

"ตามหนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนที่สุด ที่มท.0309.1/ ว 482 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 สำนักทะเบียนกลางให้สำนักทะเบียนจังหวัดและสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานคร แจ้งทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่น เตรียมการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562 ตามแผนงานเตรียมการเลือกตั้งฯ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สำนักงาน กกต.) นั้น

เนื่องจาก ได้รับการประสานจากสำนักงานกกต.ว่า พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไป พ.ศ…. ยังไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงขอระงับการดำเนินการตามแผนงานเตรียมการเลือกตั้งฯ ได้แจ้งไว้ หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใดจักแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ดังนั้น จึงขอให้สำนักงานทะเบียนจังหวัดและสำนักงานทะเบียนกรุงเทพมหานคร แจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่น ชะลอการปฏิบัติตามแผนงานการเลือกตั้งฯ ตามหนังสือดังกล่าวไปก่อน จนกว่าจะมีการสั่งการเป็นอย่างอื่น หากมีปัญหาข้อสงสัยประการใดให้ประสานงานกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือสำนักงานทะเบียนกลาง ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2791 7312-6

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า บอกไม่มีนัยแอบแฝงเพราะเมื่อกระทรวงมหาดไทย ที่รับผิดชอบงานทะเบียนราษฎร์ ต้องจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ จัดพื้นที่หน่วยเลือกตั้ง และแจ้งเจ้าบ้าน เมื่อได้รับการประสานจาก กกต. ว่ายังไม่มีประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งตามกำหนดเดิม ก็เลยขอชะลอแผนงานเตรียมการเลือกตั้ง ที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น

Tag : เกาะติดเลือกตั้ง 2562 เลื่อนเลือกตั้ง