News

ประมงไทยฉลุยหลัง IUU ปลดล็อกใบเหลือง

หลัง สหภาพยุโรปปลดใบเหลืองการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือ IUU (Illegal Unreported and Unregulated Fishing)

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการสายงานธุรกิจเกษตรและอาหาร ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในความร่วมมือร่วมใจกันปรับตัว จนทำให้สามารถปลดใบเหลือง IUU ได้ ซึ่งหลังจากนี้การประมงของไทยจะได้รับการยอมรับและความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น พิสูจน์ให้เห็นว่าการทำประมงไทยเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับสากล หลังจากนี้ประมงไทยเองก็คงต้องพัฒนาต่อ โดยเฉพาะการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ซึ่งแน่นอนว่าหากทรัพยากรทางทะเลอุดมสมบูรณ์ ก็จะส่งผลดีเป็นลูกโซ่ ตั้งแต่ชาวประมงมีรายได้ที่ดี ไปจนถึงผู้ประกอบการก็จะมีสินค้าส่งออกที่เพิ่มขึ้นด้วย

ด้านนางสาวกัณญภัค  ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย มองว่า รัฐบาลควรเร่งบังคับใช้กฎหมาย คุมเข้มผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายไทย เรื่องแรงงานอย่างเข้มงวดต่อไป เพื่อความยั่งยืนด้านการประมง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง