องคมนตรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 9 ม.ค. 2562 เวลา 20:06 น.

Views

ที่ห้องดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 4/2562 โดยมีระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ การเตรียมจัดการประชุมนานาชาติ ด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนตามพระราชปณิธาน การสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์, การขอรับรองขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ "ไม้ดอกสกุลขมิ้น" กับกรมวิชาการเกษตร, การดำเนินโครงการวิจัยทดสอบและปรับปรุงพันธุ์กุหลาบ นอกจากนี้ ได้พิจารณาปรับโครงสร้างการปฏิบัติงานของโครงการหลวง เพื่อให้สามารถดำเนินงานอย่างเหมาะสม ตามพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงการขอใช้ประโยชน์พื้นที่สถานีศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 38 แห่ง และอุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง ซึ่งจะต้องนำเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ องคมนตรี เน้นย้ำให้ทบทวนการใช้พื้นที่ของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมจากโครงการหลวง รวมทั้งได้อนุมัติการเปิดร้านโครงการหลวงแห่งใหม่ สาขาวังแดง ซึ่งจะได้เริ่มปรับปรุงและเปิดภายในเดือนเมษายนนี้

Tag : องคมนตรี จรัลธาดา องคมนตรี มูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวง เชียงใหม่