พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ผู้ส่งออกมั่นใจ ส่งออกสินค้าประมงสดใส หลังสหภาพยุโรป ปลดล็อก IUU

วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

หลังสหภาพยุโรปปลดใบเหลือง การทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือ IUU

นายชนินทร์ ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย คาดการณ์ว่า จะสามารถนำวัตถุดิบทูน่าเข้ามาในไทยได้มากขึ้นกว่า 95% ซึ่งผู้ประกอบการจะนำมาแปรรูป ก่อนส่งออก ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมการส่งออก โดยคาดว่าปีนี้การส่งออกทูน่าจะเติบโตในทิศทางที่ดีและมีเสถียรภาพ หรือเติบโตขึ้นอีก 10% คิดเป็นมูลค่ากว่า 100,000 ล้านบาท

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการสายงานธุรกิจเกษตรและอาหาร ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในความร่วมมือร่วมใจกันปรับตัว จนทำให้สามารถปลดใบเหลือง IUU (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) ได้ ซึ่งหลังจากนี้การประมงของไทยจะได้รับการยอมรับและความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น พิสูจน์ให้เห็นว่าการทำประมงไทยเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับสากล หลังจากนี้ประมงไทยเองก็คงต้องพัฒนาต่อ โดยเฉพาะการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ซึ่งแน่นอนว่าหากทรัพยากรทางทะเลอุดมสมบูรณ์ ก็จะส่งผลดีเป็นลูกโซ่ ตั้งแต่ชาวประมงมีรายได้ที่ดี ไปจนถึงผู้ประกอบการก็จะมีสินค้าส่งออกที่เพิ่มขึ้นด้วย

ด้านนางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย มองว่า รัฐบาลควรเร่งบังคับใช้กฎหมาย คุมเข้มผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายไทย เรื่องแรงงานอย่างเข้มงวดต่อไป เพื่อความยั่งยืนด้านการประมง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง