คอลัมน์หมายเลข 7 : ติดตามแก้ไขระบบไฟฟ้าโรงเรียน จ.ร้อยเอ็ด ตอนที่ 3

วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ตั้งคณะกรรมการ ติดตามผลโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา อาคารเรียนและอาคารประกอบทุกโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หลังคอลัมน์หมายเลข 7 และผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชนสะท้อนปัญหาเรื่องคุณภาพงานก่อสร้างไม่สมราคาที่จัดซื้อ ส่งผลให้ผู้รับจ้าง ยอมเปลี่ยนวัสดุไฟฟ้า

ขณะที่ครู ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับ ยังไม่มั่นใจคุณภาพทำเรื่องขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ดช่วยตรวจสอบ

โรงเรียนบ้านอีหมุน ใช้วิธีเดินสายไฟบนฝ้าเพดาน  ซึ่งประหยัดงบประมาณกว่า

คอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์ ไปติดตามเรื่องนี้จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 แต่ติดราชการนอกสถานที่จึงฝากเสียงสะท้อนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7