สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2562

วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 09.15 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารพักพยาบาล ซึ่งเป็นอาคารสูง 7 ชั้น 96 ห้อง เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนที่พักสำหรับบุคลากร โดยโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 540 เตียง ให้บริการโดยแพทย์เชี่ยวชาญ ตรวจรักษาโรคที่ยุ่งยากซับซ้อน มีบุคลากร 1,375 คน ทำให้ขาดแคลนที่พัก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานที่ดินกว่า 12 ไร่ สำหรับสร้างอาคารฯ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ในการนี้ ทรงเปิด "ตึก 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา" เป็นอาคารผู้ป่วย สูง 8 ชั้น 298 เตียง โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นประธานจัดหาทุน เพื่อซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ มีมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสทรงเจริญพระชันษาครบ 100 ปี 3 ตุลาคม 2556 เปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อปี 2558 ประกอบด้วย ห้องตรวจโรคและหอผู้ป่วยตาหูคอจมูก, หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม, หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ, หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย-หญิง, หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย-หญิง, หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก ในปี 2561 ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 1,911 ราย และผู้ป่วยในเฉลี่ยวันละ 563 ราย

ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล อาทิ "ศูนย์การผ่าตัดวันเดียวกลับ" ซึ่งเป็นโรงพยาบาลนำร่อง เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและโรงพยาบาล ให้บริการผ่าตัดโรคต่าง ๆ อาทิ ไส้เลื่อนที่ขาหนีบ ริดสีดวงทวาร และ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ตามพระราชดำริ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเพลิดเพลินแก่เด็กป่วยที่ขาดโอกาสทางการศึกษาระหว่างรักษาตัว เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

เวลา 13.07 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กก่อนวัยเรียนถึงประถมศึกษา ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร อำเภอทองผาภูมิ ในความดูแลรับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ดำเนินงานสนองพระราชดำริเสริมสร้างความรู้ให้เด็กในพื้นที่ห่างไกล ที่ผ่านมาครูใหญ่ซึ่งเป็นครูคุรุทายาทได้นำความรู้มาช่วยพัฒนาการเรียนการสอน และแก้ปัญหานักเรียนระดับประถมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ด้วยการจัดครูสอนประจำรายวิชา, จัดสอนเสริมหลังเลิกเรียน และให้อ่านหนังสือเพิ่มวันละครึ่งชั่วโมง แล้วประเมินผลการอ่าน นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ นำเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัยมาใช้ อาทิ วิชาคอมพิวเตอร์ นำโปรแกรม SCRATC มาใช้ ซึ่งเป็นโปรแกรมภาษาสร้างชิ้นงานในรูปแบบนิทาน ที่สามารถตอบโต้กับผู้อ่านได้ ทำให้ได้เรียนรู้หลักการทางคณิตศาสตร์ และแนวคิดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่วนในระดับอนุบาลได้นำการเรียนการสอนแบบ Executive function มาปรับใช้ เพื่อเน้นให้นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ แล้วนำไปประยุกต์แต่ละสาระวิชา ทั้งคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การทำเกษตร เลี้ยงสัตว์ ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งได้มีการขยายผลไปสู่ชุมชนในลักษณะของศูนย์บริการการเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

เวลา 15.26 น. ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ที่กองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินไปติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ อำเภอสังขละบุรี ซึ่งเปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี 2537 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนใน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเรดาร์ บ้านโชคดีสุพรรณ บ้านลิเจีย บ้านทิโคร่ง และบ้านรันตี ซึ่งมีประชากรหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยได้ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่ใกล้เคียง ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น ได้ฝึกทำการทดลอง ฝึกสังเกต, โครงการส่งเสริมอาชีพ สอนให้ทอผ้าพื้นเมือง ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ทำขนม และร้อยลูกปัด, ส่วนห้องอนุบาล สาธิตการสอนแบบคิด วิเคราะห์ หรือ Executive Function ช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานเรื่องความจำ ทักษะการปฏิบัติ ให้รู้จักวางแผนจัดระบบ และทักษะการกำกับตนเอง ให้มีสมาธิจดจ่อกับการเรียนรู้ หลังจากทดลองสอนพบว่า นักเรียนสนุกและมีความสุขกับการเรียน กระตือรือร้นมากขึ้น ความจำดีขึ้น สื่อสารกันมากขึ้น

ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีผลการดำเนินงานดีมาก มีน้ำทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากอยู่ติดอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนวชิราลงกรณ์ ในการนี้ มีพระราชดำริให้จัดทำหลักสูตรชลประทาน ให้ความรู้แก่นักเรียนและคนในชุมชน เรื่องการดูแลบำรุงรักษาอาคาร และระบบชลประทานให้ใช้ประโยชน์ได้ยาวนาน และยังได้ดำเนินโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อชุมชน ให้ผู้ปกครองนำไปเลี้ยงต่อ เมื่อตกลูกจะส่งต่อให้ผู้ปกครองรายอื่นต่อไป

จังหวัดกาญจนบุรี มีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และศูนย์การเรียนรู้ 14 แห่ง อยู่ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 และยังมีพื้นที่จุดบอดตามเทือกเขาถนนธงชัย และเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นพื้นที่ทุรกันดารที่ต้องการสถานศึกษาอีกหลายกลุ่มบ้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนได้ลงพื้นที่เดินเท้าเข้าสำรวจ เพื่อช่วยเหลือและพิจารณาจัดหาที่ตั้งสถานศึกษาเพิ่มเติม สนองพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กาญจนบุรี