ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามการดำเนินโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 18.15 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์วัน ที่โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งดำเนินงานชมรมฯ มากว่า 15 ปี สนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมซึ่งมุ่งเน้นให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" ส่งเสริมให้ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มุ่งพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพให้เป็นคนรุ่นใหม่ ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ทำงานเป็นทีม คิดอย่างมีระบบ มีจิตสาธารณะต่อชุมชนและส่วนรวม ยึดการมีส่วนร่วมของสมาชิก เน้นกิจกรรมจิตอาสา และลงมือปฏิบัติจริง ส่วนศูนย์เพื่อนใจฯ มีบริการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน พัฒนาอีคิว และกิจกรรมสร้างสุขตามความถนัดและความสนใจของสมาชิก

จากนั้น ทอดพระเนตรผลการดำเนินงานของจังหวัด และชมรมทูบี นัมเบอร์วัน 13 แห่ง ซึ่งตลอด 16 ปี ได้ดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมสนับสนุนเพื่อดูแลบุตรหลานและเยาวชน สร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยเป็นจังหวัดทูบี นัมเบอร์วัน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 และมีผลงานชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ได้แก่ ชมรมบริษัท สหเรือง จำกัด กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 2, ชมรมโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ประจำปี 2561 มีทีมเข้ารอบระดับประเทศในการแข่งขันทูบี นัมเบอร์วัน แดนเซอร์ไซส์ ประจำปี 2561 จำนวน 2 ทีม, มีผู้ว่าราชการจังหวัด ได้รับรางวัลบุคคลผู้ปฏิบัติงานโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ดีเด่น 2 คน มีเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบี นัมเบอร์วัน ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ 3 คน

จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกชมรมทูบี นัมเบอร์วัน จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร เฝ้า ขอพระราชทานคำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างถาวร โอกาสนี้ ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบี นัมเบอร์วัน จังหวัดมุกดาหาร มีสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน 92,395 คน มีชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สำนักงานคุมประพฤติ และเรือนจำ 95 ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ในสถานศึกษา 20 แห่ง

Tag : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โครงการทูบี นัมเบอร์วัน ทูบี นัมเบอร์วัน ทูบี นัมเบอร์วัน มุกดาหาร