พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 20:03 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว ณ ที่ว่าการอำเภอชุมตาบง และที่ว่าการอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ รวม 1,000 ผืน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของอากาศหนาว ซึ่งทั้ง 2 อำเภอ เป็นพื้นที่สูงและติดภูเขา

โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎร พร้อมลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำรายได้ส่วนหนึ่งในการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ไปช่วยเหลือราษฎร ทรงให้ติดตามดูแลสุขภาพกายและใจของราษฎร ให้มีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ ได้พระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่มารับถุงพระราชทานด้วย

Tag : องคมนตรี พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สิ่งของพระราชทาน ผู้ประสบภัยหนาว นครสวรรค์