องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น รอบปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 20:04 น.

Views

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น รอบปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่ได้น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อยกระดับการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของแต่ละภูมิภาค โดยการดำเนินงานปีนี้ ได้จัดทำโครงการยกระดับการผลิตและพัฒนาครู ยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในเขตพื้นที่ชายแดนภาคตะวันตก และโครงการร่วมพัฒนาท้องถิ่น

ในตอนบ่าย ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ บูรณาการร่วมกับภาครัฐ มุ่งสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสับปะรด พืชเศรษฐกิจชุมชนที่ประสบปัญหาด้านการตลาด ทำให้เกษตรกรสามารถเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการการตลาด และต่อยอดไปสู่การแก้ปัญหาความยากจน สร้างงาน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

Tag : พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น