องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 20:05 น.

Views

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะฯ ไปประชุมติดตามขับเคลื่อนการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวันนี้ ได้เชิญถุงพระราชทาน 125 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยอมพาย อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ โดยเป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นแหล่งสาธิตและทดลองปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ พืชผักผลไม้เมืองหนาวบนพื้นที่สูง และเป็นแหล่งจ้างงาน เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน จากการดำเนินโครงการทำให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มีแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ทั้งยังได้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศและวัฒนธรรม ทำให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น

ในตอนบ่าย เชิญถุงพระราชทาน 250 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย ที่ตั้งขึ้นสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อช่วยเหลือราษฎร จากการดำเนินงานทำให้ราษฎรมีข้าว พืชผัก และอาหารโปรตีนเพียงพอบริโภค มีความรู้ในการทำเกษตรตามหลักวิชาการ และได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งยังสามารถอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำได้ 5,150 ไร่ ส่งผลให้เกิดความหลากหลายของระบบนิเวศของพืชพรรณ มีสัตว์ป่าหายาก เช่น นกเงือก และชะนี เข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี โดยปราศจากสารปนเปื้อนของสารเคมี

Tag : องคมนตรี พลากร สุวรรณรัฐ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถุงพระราชทาน โครงการพระราชดำริ