องคมนตรี ไปประชุมติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมกราคม 2562

วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 20:06 น.

Views

ที่สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมทำบุญสำนักงานมูลนิธิฯ ประจำปี 2562 และได้มอบโล่แก่บุคลากรที่เกษียณอายุ 8 คน ก่อนประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ประจำเดือนมกราคม 2562 ณ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง องค์การมหาชน ประเด็นที่ให้ความสำคัญ คือ การพัฒนาและส่งเสริมการปลูกพืชผักแก่เกษตรกร ซึ่งผักกาดหอมห่อ เป็นหนึ่งในพืชสำคัญ มีแหล่งผลิตขนาดใหญ่ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ จังหวัดเชียงใหม่ มีเกษตรกร 165 คน ในปี 2562 จะนำระบบประกันคุณภาพ Global GAP ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลมารับรองแหล่งผลิต ซึ่งส่งผลให้ผักกาดหอมห่อจากแหล่งผลิตของโครงการหลวงมีคุณภาพ และมีความน่าเชื่อถือในความปลอดภัยมากขึ้น ด้านการตลาดได้เปิด "ศูนย์จำหน่ายผลผลิตโครงการหลวง" แห่งใหม่บริเวณลานจอดรถสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะเปิดให้บริการทุกวัน นอกจากนี้ ศูนย์อารักขาพืชของมูลนิธิฯ ยังได้รายงานเตือนภัยการระบาดของศัตรูพืช เช่น โรคราน้ำค้าง โรคเพลี้ยไฟ และหนอนกระทู้ มีพืชที่ต้องเฝ้าระวัง อาทิ ผักกาดขาวปลี ถั่วลันเตา ฟักทองญี่ปุ่น และเคพกูสเบอรี่ หากพบเห็นการระบาดของโรคจะต้องประสานงานกับหมอพืชในพื้นที่เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

Tag : องคมนตรี จรัลธาดา กรรณสูต ประชุมโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวง