News

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย นำถุงยังชีพพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ และมอบแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุโซนร้อนปาบึก ที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่โรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โปรดให้ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย นำถุงยังชีพพระราชทาน 1,050 ถุง ถวายแด่พระสงฆ์และมอบแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุโซนร้อนปาบึก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญกำลังใจ โดยอำเภอทุ่งสง ได้จัดตั้งศูนย์อพยพให้กับผู้ประสบภัยแล้ว 4 แห่ง มีประชาชนอพยพมาอยู่ 94 คน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 22 ชุมชน 12 ตำบล 124 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 13,467 ครัวเรือน บ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน 165 หลัง และเสียหายทั้งหลัง 4 หลัง ขณะนี้กำลังดำเนินการซ่อมแซม นอกจากนี้ ยังได้นำรถประกอบอาหารเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย ไปจัดตั้งโรงครัวเคลื่อนที่เพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด