ก.แรงงานแถลงหลังไทยได้ปลดใบเหลือง IUU

วันที่ 11 ม.ค. 2562 เวลา 04:33 น.

Views

ความสำเร็จจากการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม หรือ IUU (Illegal, Unreported and Unregulated Finishing) รวมถึงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ทำให้ไทยหลุดพ้นจากใบเหลืองแล้วนั้น

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่ากระทรวงแรงงาน เป็น 1 ในหลายหน่วยงานที่ได้ร่วมแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย โดยได้ออกมาตรการและมีแผนการดูแล คุ้มครอง ช่วยเหลือคุณภาพชีวิตของแรงงานประมง โดยเฉพาะการจัดระเบียบแรงงานเพื่อนบ้าน การแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคประมงและการออกกฎระเบียบคุ้มครองแรงงานประมงในทุกด้าน รวมทั้งเปิดช่องทางการร้องทุกข์ร้องเรียนเพื่อให้การช่วยเหลือแรงงานที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ

นอกจากนี้ยังได้เร่งแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง ซึ่งหลังจากนี้กระทรวงแรงงาน จะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลคุ้มครองสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และคุณภาพชีวิตในการทำงานบนเรือประมง รวมทั้งมีแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานผิดกฎหมายในกิจการประมงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลให้มากขึ้นต่อไป