คอลัมน์หมายเลข 7 : ติดตามแก้ไขระบบไฟฟ้าโรงเรียน จ.ร้อยเอ็ด ตอนที่ 4

วันที่ 11 ม.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

เสียงสะท้อนจากครูในจังหวัดร้อยเอ็ด ยอมรับกับคอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชนโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี เนื่องจากโรงเรียนก่อตั้งมานาน เสี่ยงเกิดไฟฟ้าลัดวงจรแต่ครู ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับ ไม่มีความรู้เรื่องหลักวิชาช่าง รวมถึงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

นอกจากนี้ยังพบข้อสังเกต เรื่องวันสิ้นสุดหลักประกันสัญญาที่อาจทำให้ราชการเสียเปรียบ เช่นเดียวกับ 2 โรงเรียนที่ได้ลงพื้นที่ก่อนหน้า

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หรือ สพฐ. จากการลงพื้นที่สะท้อนปัญหา 4 โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ก่อนผู้รับจ้างจะปรับปรุงแก้ไข พบข้อสังเกตคุณภาพงานไม่สมราคาที่จัดซื้อและที่มาของผู้รับจ้าง เนื่องจากสัญญาละไม่เกิน 500,000 บาท โรงเรียนสามารถต่อรองราคากับผู้รับจ้างเองได้ ไม่ต้องประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบของกรมบัญชีกลาง

และจากการสุ่มตรวจสอบโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณก่อนหน้า ก็พบข้อสังเกตเรื่องคุณภาพวัสดุไม่สัมพันธ์กับราคากลางเช่นกัน     
         
นายพิศิษฐ์ ฝากข้อแนะนำ ในฐานะมีประสบการณ์ตรวจสอบเงินแผ่นดิน

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7