News

เดินหน้าประเทศไทย : โขนมรดกวัฒนธรรม พลังแห่งความมั่นคง

เดินหน้าประเทศไทย : โขนมรดกวัฒนธรรม พลังแห่งความมั่นคง

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
พิธีกร : รัตติยา เรืองขจร
แขกรับเชิญ : วิศรุต งามสงวน นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา, ประสาท ทองอร่าม ผู้ชำนาญการด้านนาฏศิลป์ไทย, วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, นฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง