สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 11 ม.ค. 2562 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 09.23 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน วัดสุธาสินี บ้านลำสมอ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ทรงติดตามโครงการตามพระราชดำริ ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2546 ปัจจุบัน ประสบผลสำเร็จดีในทุกด้าน มีถนนลาดยางผ่านเข้า-ออกได้สะดวก ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลสำเร็จด้านการเกษตร จัดทำเป็นศูนย์สาธิตให้ผู้ปกครอง และเกษตรกรเข้าไปศึกษาเรียนรู้ ปัจจุบันมีนักเรียน 103 คน สิ่งสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ คือ ครู ตชด. แต่ละคน จะรับผิดชอบงานโครงการที่ตนถนัด พยายามคิดหาวิธีพัฒนาหลักสูตรพัฒนาการเรียนการสอน กระตุ้นให้นักเรียนทดลองปฏิบัติ เช่น กิจกรรมฝึกอาชีพ มีวิทยากรฝึกสอน จากศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 ช่วยสอนการทำเกลือหอมบำบัด เกลือนมขมิ้นขัดผิว มีปราชญ์ชาวบ้านสอนทอผ้ากะเหรี่ยงผลงานส่งจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน ปีการศึกษาที่ผ่านมาได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ รางวัลพระราชทานประจำปี 2561 ประเภทโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ กลุ่มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จากกรมส่งเสริมสหกรณ์

ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เดิมพื้นที่แปลงเกษตรเป็นดินลูกรัง ดินเหนียว ทำให้ได้ผลผลิตน้อย จึงได้นำดินขุยไผ่ที่มีในป่าใส่ลงในแปลงเกษตรทำให้พืชผักเจริญงอกงามดี ช่วงอากาศเย็นได้ทดลองปลูกพืชเมืองหนาว ปลูกสตรอว์เบอร์รี ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค ใกล้โรงเรียนมีลำห้วย น้ำไหลตลอดทั้งปี แต่น้ำมีกลิ่นเหม็น กรมชลประทานรับสนองพระราชดำริจัดหาเครื่องกรองน้ำมาติดตั้งเมื่อปี 2561 ทำให้นักเรียนมีน้ำสะอาดบริโภค ในการนี้ มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้กรมชลประทานจัดหาถังกรองน้ำขนาดใหญ่ เพื่อกรองสี กรองกลิ่น ช่วยเหลือราษฎรบ้านลำสมอ ให้มีน้ำสะอาดใช้ รวมถึงฝึกอบรมและจัดทำคู่มือเรื่องการดูแล บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำ อาคารประกอบ และระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ ช่วยกันดูแลสมบัติของชุมชน

เวลา 11.21 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย อำเภอไทรโยค ซึ่งเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 65 คน เป็นนักเรียนพักค้างประจำ 25 คน เนื่องจากหมู่บ้านทุรกันดาร ไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปา และการคมนาคมลำบาก ที่ผ่านมา กรมชลประทาน เข้ามาติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าจากแม่น้ำแควน้อย ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO และ UV พร้อมขุดลอกบ่อน้ำปูด้วยดินสังเคราะห์ เพื่อให้สามารถเก็บน้ำได้ และกรมทรัพยากรน้ำได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากแม่น้ำแควน้อย พร้อมสร้างถังเก็บน้ำใช้สำหรับประปาโรงเรียน โดยโรงเรียนใช้พลังงาน 2 ระบบ คือ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานไฟฟ้า ปัจจุบันไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร

ในการนี้ ทอดพระเนตรการเรียนการสอนและกิจกรรม เพื่อพัฒนาผลการศึกษาควบคู่การพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนตามโครงการตามพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าศึกษาต่อทุกคน ในปีการศึกษา 2561 ผลสอบเอ็นทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ นักเรียนส่วนใหญ่มีสมรรถภาพทางกายในระดับดี มีพฤติกรรมและสุขนิสัยในการบริโภคอาหาร 5 หมู่ มีทักษะในการประกอบอาชีพ ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน เข้ามาฝึกอบรมอาชีพและการสร้างหุ่นยนต์ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ การคิดคำนวน และการทำงานเป็นทีม โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2560 สำหรับผลการดำเนินงานโครงการเกษตรและอาหารกลางวัน ได้ผลดี มีผลผลิตเพียงพอการบริโภคและเหลือจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียน

โอกาสนี้ ทรงติดตามการเตรียมดำเนินโครงการนำร่องสาธิตสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งหน่วยทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สนองพระราชดำริ บนพื้นที่กว่า 20,000 ไร่ ในจังหวัดกาญจนบุรี ปัจจุบันได้จัดทำรหัสต้นไม้ 100,000 รหัส ที่ผ่านมาสำรวจพบพืชและสัตว์หายาก เช่น เห็ดสีฟ้า, ค้างคาวคุณกิติ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่สุดในโลก และแมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งคาดว่าเข้ามาในประเทศไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยติดมากับอาวุธยุทโธปกรณ์ของทหารญี่ปุ่น ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน