พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2562 ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย

วันที่ 11 ม.ค. 2562 เวลา 20:03 น.

Views

เวลา 15.40 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังอาคารศรีจุลทรัพย์ ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2562 ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จด้วย

โดยมีระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ อาทิ ผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ รายงานผลการดำเนินงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560-2561, การส่งมอบโครงการกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ผลการดำเนินงานการจัดงานกาชาด ประจำปี 2561, พิจารณารับรองงบการเงินประจำปี 2559-2560 ที่ได้รับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชี, การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2562, การดำเนินงานการออกร้าน "พึ่งพา" ในปี 2560-2561 และการเตรียมการจัดงานเพื่อนพึ่ง ภาฯ ประจำปี 2562

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย