News

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้า

เวลา 09.00 น. วันนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออก ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามประทานพระวโรกาสให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้ากราบถวายสักการะ สำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ประทานปัจจัยสมทบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก โดยปัจจัยที่ประทาน เป็นกัปปิยภัณฑ์เท่าจำนวน 1 ล้านบาท ซึ่งเป็นสิ่งของที่ควรแก่ภิกษุสงฆ์ ได้แก่ ปัจจัย 4 คือ จีวร อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และอื่น ๆ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ยังได้ประทานพร เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย ทุเลาจากความทุกข์ยากในเร็ววัน และทรงอำนวยพรแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือประชาชนทุกภาคส่วนประสบสวัสดิภาพ ถึงพร้อมด้วยกำลังอันเข้มแข็งในการปฏิบัติภารกิจทุกประการ