สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 12 ม.ค. 2562 เวลา 20:09 น.

Views

เวลา 15.27 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม ทรงพระสุหร่ายเทวรูปพระอิศวร พระอุมา พระพิฆเนศวร พระพรหม พระนารายณ์ พระลักษมี และพระภูมิเทวี ในการพระราชพิธีตรียัมปวาย ตรีปวาย เสร็จแล้วพระราชทานเงินแก่หัวหน้าคณะพราหมณ์ ผู้เป็นประธานในการประกอบพิธี

เวลา 17.15 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดโสมนัสวิหาร ในการพระราชทานเพลิงศพ พลโท เอกชัย จุลเสวก อดีตแพทย์ใหญ่ประจำพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 สิริอายุได้ 70 ปี

พลโท เอกชัย จุลเสวก เกิดเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2491 เป็นบุตรของนายสงัด และนางกฤษณา จุลเสวก หลังสำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทุนการศึกษาของกองทัพบกไปศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ สถาบันเยอรมันตะวันตก ประเทศเยอรมนี เคยปฏิบัติงานรับราชการในหลายตำแหน่ง อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ด้วยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ จึงได้รับการไว้วางพระราชหฤทัยให้ปฏิบัติงานราชการพิเศษ ถวายงานตามเสด็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในตำแหน่งแพทย์ประจำหน่วยแพทย์พระราชทาน และถวายงานตามเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตั้งแต่ปี 2528 ตำแหน่งสุดท้ายคือแพทย์ใหญ่ประจำพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ยังได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ชั้น 5 และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตติยจุลจอมเกล้าวิเศษทุติยจุลจอมเกล้า ประถมาภรณ์ช้างเผือก และมหาวชิรมงกุฎ และได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2550

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ ทรงพระสุหร่ายเทวรูป พระราชทานเพลิงศพ พระราชพิธีตรียัมปวาย ตรีปวาย