สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ประจำปี 2562

วันที่ 12 ม.ค. 2562 เวลา 20:13 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญกับเด็ก และเยาวชน ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกเกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งต่ออนาคตของประเทศชาติ โดยพระราชทานพระราโชบายให้เป็นการจัดกิจกรรมแบบรวมการ เพื่อให้บุตรหลานของข้าราชบริพาร ตลอดจนเด็กและ
เยาวชนทั่วไปได้มาร่วมกิจกรรม พร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชบริพารที่มีผลการเรียนดี พระราชทานสลากออมสิน ของขวัญ ของเล่นเสริมทักษะและความรู้ ตลอดจนพระราชทานอาหาร และเครื่องดื่ม แก่เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองที่ไปร่วมงาน โอกาสนี้ คณะกรรมการจัดงานได้ถวายของขวัญ แด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติด้วย

ภายในงาน มีการจัดซุ้มกิจกรรม จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 35 หน่วยงาน เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมสนุก และรับของรางวัลมากมาย โดย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราโชวาท สำหรับเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 ความว่า "เด็กทุกคนควรหมั่นศึกษาหาความรู้ และประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย เพราะว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยให้แต่ละคนประสบความสุข ความเจริญ และความสำเร็จในชีวิตได้ ในวันข้างหน้า" เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี และเป็นกำลังที่สำคัญต่อประเทศชาติต่อไป

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดงานวันเด็กแห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติ 2562 งานวันเด็กแห่งชาติ