วันนี้นายกรัฐมนตรี นำคณะ ครม.สัญจร

วันที่ 14 ม.ค. 2562 เวลา 04:30 น.

Views

ในพื้นที่ก็มีการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุม ครม.สัญจร ในวันอังคารที่ 15 มกราคม ไว้แล้ว โดยจังหวัดลำปาง อยู่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง และลำพูน ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะได้ติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันพร้อมรับฟังข้อเสนอแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดจากภาคเอกชนด้วย

และวันนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะไปตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมแม่แจ่มโมเดล ซึ่งเป็นโครงการผ่านกลไกประชารัฐ ช่วยลดปัญหาหมอกควัน และร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 เพื่อรับฟังข้อเสนอในการพัฒนาพื้นที่จากเอกชนและภาครัฐที่เสนอให้ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมล้านนา และพัฒนาโครงข่ายคมนาคมแก้ปัญหารถติด รวมถึงเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย