Green Report : 7 สีปันรักให้โลกส่งต่อกำลังใจให้ช้างไทย

วันที่ 15 ม.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

กิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล 7 สีปันรักให้โลก ร่วมมอบรายได้ส่วนหนึ่งให้กับ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ช้างไทย

ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โครงการ 7 สีปันรักให้โลก ปีนี้จัดกิจกรรมมินิมาราธอน เดินวิ่งเพื่อการกุศล เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของประเทศ

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ เป็นศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการดูแลช้างที่ปลดระวางจากงานลากไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รวมถึงช้างของกลางที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้

ปัจจุบัน ช้างที่อยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ มีจำนวน 110 เชือก โดยมีตั้งแต่ช้างแรกเกิด ช้างวัยหนุ่มสาว และช้างชรา แต่นอกจากช้างเหล่านี้ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ยังรับดูแลรักษาช้างเจ็บป่วย ที่พบเจอทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทำให้สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ตั้งแต่ค่าอาหารช้าง 200 - 300 กิโลกรัมต่อเชือกต่อวัน ค่ายาและอุปกรณ์รักษาโรค ที่ต้องใช้จำนวนมากตามขนาดตัวช้าง ไปจนถึงค่าบุคลากรดูแลช้าง

ช่อง 7HD ภายใต้โครงการ 7 สี ปันรักให้โลก ปี 2562 เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ช้างไทย จึงจัดกิจกรรม "มินิมาราธอน เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล" ในเดือนมีนาคม ที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ โดยรายได้จากการจัดกิจกรรม ส่วนหนึ่งจะมอบให้กับสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอนุรักษ์ช้างไทย

การอนุรักษ์ช้างให้คงอยู่ เป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของป่า และบริเวณที่ช้างอาศัย เพราะหากที่ไหนมีช้าง นั่นหมายถึง บริเวณนั้น หรือป่าผืนนั้น ยังมีความอุดมสมบูรณ์ และยิ่งช้างขับถ่ายมูลช้างก็จะกลายเป็นปุ๋ย ส่งผลดีทำให้พืชพรรณอื่นๆ เจริญเติบโตสมบูรณ์ตามไปด้วย

ที่สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ช้างไทย เปิดให้เยาวชน และคนทั่วไปเข้าไปศึกษาวิถีชีวิตช้างได้ เพื่อสร้างความรักความหวงแหนต่อช้างไทย เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม รอไม่ได้


Facebook : Ch7HD Social Care

Tag : Green Report