สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตรัง และนครศรีธรรมราช

วันที่ 16 ม.ค. 2562 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 08.41 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชน 1 ใน 10 แห่ง ที่กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง โดยเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ให้บริการประชาชนในอำเภอหาดสำราญ และอำเภอใกล้เคียง เน้นให้มีโครงสร้างและระบบบริหารจัดการที่เป็นเอกภาพ เสริมสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่ มีระบบบริการที่เน้นงานเวชศาสตร์ครอบครัว การส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนควบคุมป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพ ทั้งยังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน ที่ผ่านมาโรงพยาบาลได้ดำเนินงานพัฒนาผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อาทิ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่, กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยยางยืดให้แก่ประชาชน โดยในปี 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เข้ามาอยู่ในความดูแลของมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

เวลา 09.58 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ, อาคาร 100 ปี สธ. และโครงการทำเล่น ๆ ให้เป็นงาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติ เป็นอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 6 ชั้น ได้รับงบประมาณจากสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ประดับที่อาคารด้วย

ส่วนอาคาร 100 ปี สธ. เป็นอาคารศูนย์บริการสุขภาพของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ที่ได้รับคัดเลือกในโครงการของกระทรวงสาธารณสุขที่จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อให้บริการสุขภาพประชาชนแบบองค์รวม มีคลินิกทันตกรรม คลินิกเวชกรรม คลินิกแพทย์แผนไทยชีวาเวช บริการด้านความงามและสปา พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ การบำบัดโรค รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติและจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของวิทยาลัยฯ

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง, การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และนิทรรศการโครงการทำเล่น ๆ ให้เป็นงาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง จัดขึ้นเพื่อสืบสานและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระปรีชาด้านโภชนาการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการพัฒนาพื้นที่สังคมไทย พร้อมส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาตามหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัย คือ สร้างคนจากชุมชน เพื่อสนองระบบสุขภาพชุมชน ตลอดจนเป็นแหล่งการเรียนรู้การดำเนินงานอาหารที่พอเพียง ปลอดภัย ให้คนไทยมีสุขภาพดี ด้วยการเลี้ยงเป็ดไข่ ปลานิล ไก่ไข่ ไก่ดำ ปลาดุก ไก่พื้นเมือง และพืชผัก สร้างรายได้แก่สโมสรนักศึกษา เฉลี่ย 15,000 บาทต่อเดือน

เวลา 12.45 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ ทรงเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้พระราชทานเงินจัดสร้างขึ้นเมื่อปี 2559 มีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชะอวด มาช่วยจัดหมวดหมู่หนังสือ มีสื่อการศึกษาอิเลกทรอนิกส์ และมีนิทรรศการให้ความรู้ต่าง ๆ

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตามพระราชดำริ สาธิตการจำลองภูเขาไฟลาวาระเบิด ให้เรียนรู้เรื่องปรากฏการณ์ธรรมชาติ, กิจกรรมอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านพรุบัว อำเภอชะอวด นำภูมิปัญญามโนราห์วัดหนองจิก มาสอน โดยได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 โรงเรียน, ส่วนโครงการคัดแยกขยะเพื่อแก้ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม นำถุงนมมาประดิษฐ์เป็นสื่อการเรียนการสอน นอกจากนี้ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน จังหวัดพัทลุง สอนทำน้ำยาล้างจาน สบู่ และแชมพูผสมดอกอัญชัน ใช้ในครัวเรือนและจำหน่ายในสหกรณ์โรงเรียน เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

โรงเรียนแห่งนี้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ ฐานการเรียนรู้ประมง ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งเสริมให้เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อดิน ร่วมกับปลานิล ปลาตะเพียนขาว และดำเนินกิจกรรมธนาคารน้ำใต้ดิน โดยขุดบ่อเก็บน้ำธรรมชาติไว้ที่ใต้ดิน เมื่อถึงฤดูแล้งก็ขุดน้ำมาใช้ในการเกษตร ช่วยแก้ปัญหาน้ำสกปรก น้ำเค็ม ภัยแล้ง และน้ำท่วม

อำเภอชะอวด มีชื่อเสียงในการปลูกพริกไทยพันธุ์ดี จึงได้เชิญภูมิปัญญาชาวบ้านมาสอนการเสียบยอดพริกไทย โดยใช้ต้นตอโคโลมินั่ม ซึ่งเป็นต้นตอแบบใหม่ ทำให้ได้ผลผลิตดี ต้นที่เสียบยอดแล้วขายได้ราคาต้นละ 250 บาท, กิจกรรมอาหารกลางวัน สำนักงานประมงจังหวัดฯ สอนทำอาหารว่างขลุ่ยปลา และกลุ่มแม่บ้านสอนทำไข่เค็มพอกใบเตย ซึ่งโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ผลผลิตไม่เพียงพอเฉพาะฤดูฝน ด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงไก่ไข่ในกรงตับ เพื่อนำไข่ไปประกอบอาหารสัปดาห์ละ 3 ครั้ง เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง เป็ดเทศ เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีน ร่วมกับการซื้อจากตลาด

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังสวนป่าฯ ซึ่งมีพื้นที่ 2 ไร่ สำรวจพบพันธุ์ไม้ 53 ชนิด 150 ต้น มีทั้งไม้ป่าเศรษฐกิจ ไม้ป่ากินได้ ไม้ป่าสมุนไพร และไม้มีค่าหายาก โรงเรียนได้ปรับภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ พักผ่อนหย่อนใจ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช มาสอนทำของเล่นพื้นบ้านจากวัสดุท้องถิ่น ตามหลักวิทยาศาสตร์ เช่น ทำตุ๊กตานักกายกรรม จากก้านใบระกำแห้ง เพื่อเรียนรู้เรื่องความสมดุล, การทำจั๊กจั่น สาธิตเรื่องเสียง, รวมทั้งการเชิญภูมิปัญญาชาวบ้านจากอำเภอร่อนพิบูลย์ มาสอนทำพัดจากใบกะพ้อ ปัจจุบันนักเรียนมีรายได้จากการทำส่งตามออเดอร์ และภูมิปัญญาชาวบ้านตำบลวังอ่าง สอนสานปลาตะเพียนจากต้นกระจูด

โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทาน มาให้บริการตรวจรักษาราษฎร โดยทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ 6 คน และมีพระมหากรุณาธิคุณให้ฝึกอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์กระจูด ให้แก่แม่ของเด็กหญิงผู้พิการด้วย พร้อมกับทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ ตรัง นครศรีธรรมราช มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล โรงพยาบาลหาดสำราญ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย