สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยหนาว ที่จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 16 ม.ค. 2562 เวลา 20:02 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวจากอำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่า และอำเภอบ้านโคก ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลา และหอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ รวม 2,000 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เนื่องจากได้รับอิทธิพลความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเป็นระยะ ทำให้อุณหภูมิลดลง โดยเฉพาะตอนกลางคืนและตอนเช้า ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวเย็น

โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรให้รับทราบ พร้อมลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ไปช่วยเหลือราษฎร ทรงให้ติดตามดูแลสุขภาพกายและใจของราษฎร ให้มีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ ได้พระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่มารับถุงพระราชทานด้วย

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยหนาว ผู้ประสบภัยหนาว ผู้ประสบภัยหนาว อุตรดิตถ์ องคมนตรี สิ่งของพระราชทาน