พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ราชกิจจาฯ ประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

วันที่ 17 ม.ค. 2562 เวลา 08:40 น.

Views

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เห็นชอบให้ยกเลิก การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โดยใช้ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติ ตามกฎหมายทดแทน เพื่อให้สามารถนำมาตรการตามกฎหมายดังกล่าวมาใช้ในการบริหารจัดการ รักษาความสงบและความปลอดภัย ให้เป็นไปโดยต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

๑.ให้เขตพื้นที่อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร

๒.ให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือหน่วยงานภายในที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมอบหมายให้เป็นศูนย์อำนวยการเป็นผู้รับผิดชอบ ในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร และจัดทำแผนการดำเนินการในการบูรณาการ การกำกับ ติดตาม และเร่งรัด หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี