ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งทรงเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน

วันที่ 17 ม.ค. 2562 เวลา 19:48 น.

Views

เวลา 18.15 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ทรงเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์วัน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 และได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับสมาชิก พัฒนาเยาวชนให้มีความรับผิดชอบในด้านการเรียน และดูแลตนเอง รู้จักปฏิเสธสิ่งเสพติด ในการนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจ ซึ่งมีอาสาสมัครประจำศูนย์ และมีบริการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน, การพัฒนาอีคิว, กิจกรรมสร้างสุขตามความถนัด และความสนใจของสมาชิก เช่น เล่นดนตรี, พับกระดาษแบบญี่ปุ่น, ตัดตุง, ผลิตภาพยนตร์สั้น

จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ของจังหวัด ซึ่งทุกภาคส่วนร่วมดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน โดยมีสมาชิกกว่า 380,000 คน มีชมรมทูบี นัมเบอร์วัน 1,194 ชมรม มีชมรมที่พัฒนากิจกรรมสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจแล้ว 114 แห่ง ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัด ทูบี นัมเบอร์วัน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 และมีชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ที่มีผลการดำเนินงานอยู่ในกลุ่มต้นแบบ ได้แก่ บริษัท ลีโอฟู๊ดส์ จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1, บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน ศูนย์กระจายสินค้า CDC เชียงใหม่ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1 และบริษัท ชอยส์มินิสโตร์ จำกัด เชียงใหม่ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2

ในการนี้ พระราชทานคำแนะนำ เพื่อเป็นกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น ของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมุ่งมั่นเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน ของโรงเรียน รวมถึงโรงเรียนเครือข่าย สำหรับการดำเนินงานของชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ของโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม มีกรรมการ, การจัดการกองทุน และกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก เช่น กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อให้สมาชิกเรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลาย กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก พร้อมกันนี้ ทรงร่วมแสดงคอนเสิร์ตกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอลด้วย

Tag : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โครงการทูบี นัมเบอร์วัน เชียงใหม่ ศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ทูบี นัมเบอร์วัน