พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเยี่ยมข้าราชการทหารที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติราชการสนาม ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 17 ม.ค. 2562 เวลา 19:49 น.

Views

เวลา 11.13 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังอาคารมหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ทรงเยี่ยมและประทานสิ่งของแก่ข้าราชการทหารที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติราชการสนาม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ปัจจุบันมีข้าราชการทหารเข้ารับการรักษา 13 นาย ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่ส่งมาจากราชการภาคสนามที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกระดูกแตก บางรายมีการตัดขาและใส่ขาเทียม ขณะนี้อยู่ในระยะฟื้นฟูทำกายภาพบำบัด โอกาสนี้ ได้ประทานกำลังใจและทรงแนะนำวิธีการดูแลตนเองในการฟื้นฟูร่างกาย พร้อมประทานอาหารกลางวันด้วย

กองทัพบก ได้มอบนโยบายให้โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ดูแลรักษาทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในสนาม ทั้งที่บาดเจ็บและเจ็บป่วยในขณะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยมาตรฐานทางการแพทย์ที่ดีที่สุด ตั้งแต่ระยะแรกของการรักษาไปจนถึงระยะฟื้นฟู ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ มีการประสานงานด้านสิทธิกำลังพล เพื่อให้ได้รับสิทธิ์อย่างครบถ้วน ในระยะฟื้นฟู มีการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยฝึกช่วยเหลือตัวเอง และครอบครัวได้ฝึกช่วยเหลือผู้ป่วยก่อนออกจากโรงพยาบาล รวมถึงฝึกความมั่นใจในการเข้าสู่สังคม มีแนวคิดในการจัดการชีวิตที่ดี สามารถดูแลตัวเองได้, กิจกรรมฝึกอาชีพ สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับราชการต่อได้ โดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้จัดอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น พร้อมมอบประกาศนียบัตร อาทิ การพับริบบิ้นห่อเหรียญโปรยทาน, อัดกรอบพระ และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน รวมถึงมูลนิธิพระดาบส ได้มาให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต

ทั้งนี้ ในปี 2561 มีทหารราชการสนามที่เข้ารับการรักษา 29 นาย เป็นทหารทุพพลภาพที่ต้องปลดพิการ 7 นาย

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เยี่ยมทหารบาดเจ็บ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า