องคมนตรี ไปติดตามการดำเนินงานสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 17 ม.ค. 2562 เวลา 19:52 น.

Views

ที่โรงเรียนไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมชมสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม, การเรียนการสอนในห้องเรียนต้นทาง และระบบควบคุมการบันทึกการเรียนการสอนออกอากาศ

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งขึ้นในปี 2538 เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูในพื้นที่ห่างไกล ด้วยพระอัจฉริยภาพ และสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญกับพัฒนาการศึกษา และพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ส่งผลให้เกิดการยกระดับการดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทย โดยมีการจัดการศึกษาทางไกลรูปแบบใหม่ อาทิ ปรับปรุงระบบออกอากาศทั้งระบบให้ทันสมัย เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีความสมบูรณ์ คมชัด สามารถรับชมรายการได้ทั้งการออกอากาศสด และย้อนหลัง, ขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต, เพิ่มช่องทางออกอากาศทางระบบอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันบนมือถือ, ปรับปรุงห้องเรียนต้นทางของโรงเรียนวังไกลกังวล และโรงเรียนปลายทาง ให้มีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ทางไกลได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยถ่ายทอดการเรียนการสอนออก อากาศตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 และฝึกอบรมพัฒนาเทคนิคการสอน และการจัดทำสื่อการเรียนรู้สำหรับครูต้นทาง เพื่อให้นักเรียนทางไกลมีความสุขกับการเรียนรู้ และจัดทำสื่อช่วยสอนให้กับครูปลายทาง สำหรับเตรียมการสอนได้ล่วงหน้า จัดหารายการออกอากาศเพื่อพัฒนาศักยภาพครู รายการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพแก่เยาวชนและประชาชนนอกเวลาเรียน พร้อมสร้างระบบติดตามประเมินผลการใช้งานเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน มีโรงเรียนกว่า 18,000 แห่ง ทั้งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนพระปริยัติธรรม คิดเป็นจำนวนครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลมากกว่า 1 ล้านคน ที่ใช้บริการของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปภัมภ์ เพื่อช่วยจัดการเรียนการสอน

Tag : องคมนตรี โรงเรียนวังไกลกังวล สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประจวบคีรีขันธ์ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม