ธนาคารปฏิเสธเช็คมีรอยแก้ไข

วันที่ 18 ม.ค. 2562 เวลา 01:08 น.

Views

ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศแจ้งว่าปัจจุบันสถิติการทุจริตจากการใช้เช็คเงินสดในประเทศไทย ซึ่งมีอยู่มากพอสมควรอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้าและธนาคาร และเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว จึงขอความร่วมมือให้ผู้สั่งจ่ายเช็ค สั่งจ่ายด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการแก้ไขข้อความ เพราะตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ เป็นต้นไป ธนาคารทุกแห่งมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับฝากเช็คเงินสดที่มีรอยแก้ไขข้อความ

โดยผู้สั่งจ่ายเช็คให้เพิ่มความระมัดระวังการเขียนเช็ค โดยไม่แก้ไขข้อความ, ตัวเลขบนหน้าเช็ค เพื่อป้องกันการทุจริตจากการปลอมแปลงข้อมูล รวมทั้งเก็บรักษาเช็คให้อยู่ในที่ปลอดภัยและต้องแจ้งธนาคารทันทีเมื่อทราบว่าเช็คหาย
 
ส่วนผู้รับเช็ค ให้ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ทุกครั้ง และไม่รับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ, ตัวเลข หากพบร่องรอยการแก้ไขให้รีบส่งคืนผู้ออกเช็คเพื่อเปลี่ยนเช็คใหม่ทันที รวมทั้งไม่ควรพับเช็ค หรือทำให้ชำรุด เพราะจะทำให้เช็คไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการเรียกเก็บได้ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยใดๆ ให้ติดต่อธนาคารเจ้าของเช็ค