มทภ.4 ออกกฎเหล็ก !! ห้าม ปชช.ในพื้นที่ จชต.แต่งชุดทหาร

วันที่ 18 ม.ค. 2562 เวลา 14:13 น.

Views

ด้วยปรากฏว่ามีกลุ่มบุคคลแต่งกายด้วยเครื่องแบบทหาร หรือแต่งกายคล้ายเครื่องแบบทหารไปแสดงตน ทำให้เจ้าหน้าที่และประชาชนหลงเชื่อและเข้าใจผิดคิดว่าเป็นทหาร แล้วก่อเหตุสร้างสถานการณ์ร้ายแรง สร้างความเสียหายและทำลายความสงบสุขของประชาชนในเขตพื้นทีพล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4  และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จึงได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ที่ 07/2562 เรื่องห้ามไม่ให้ประชาชนแต่งกายด้วยเครื่องแบบทหาร หรือแต่งกายคล้ายเครื่องแบบทหาร 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 ทวิแห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 มาตรา 7 และมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ. ศ. 2551 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 4 ในฐานะผู้รับผิดชอบและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรในเขตพื้นที่และหัวหน้ารับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
        
เพื่อเป็นการระงับป้องกันและบรรเทาเหตุการณ์ร้ายแรงในเขตพื้นที่ จึงมีประกาศห้ามมิให้ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา คืออำเภอสะบ้าย้อย อำเภอเทพา อำเภอจะนะ และอำเภอนาทวี แต่งกายด้วยเครื่องแบบทหารหรือแต่งกายคล้ายเครื่องแบบทหารที่ทหารยังคงใช้อยู่ในรัชกาล อันอาจทำให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าเป็นทหารหรือเมื่อกระทำผิดทางอาญา หากผู้ใดฝ่าฝืนประกาศดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี
         
พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือจากประชาชนในเขตพื้นที่ ได้ช่วยกันสังเกตหากพบเห็นบุคคลใดที่ต้องสงสัยหรือมีพฤติกรรมตามที่กล่าวข้างต้นสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ทหารหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่อยู่ใกล้เคียงทราบโดยทันที

Tag : มทภ.4 ออกกฎเหล็ก !! ห้าม ปชช.แต่งเครื่องแบบทหาร