News

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 11.50 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเยี่ยมและประทานของขวัญแก่เด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ 
              
โดยที่แรกคือ ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เป็นหน่วยงานสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้การสงเคราะห์และพัฒนาเด็กหญิงที่ประสบปัญหาทางสังคม ส่วนใหญ่เป็นเด็กกำพร้าและบิดามารดา มีฐานะยากจน อายุระหว่าง 5-18 ปี ปัจจุบัน มีเด็กในความดูแล 280 คน ที่ผ่านมา ได้จัดบริการสวัสดิการทางสังคมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสำหรับเด็กในสถานสงเคราะห์ มีการตั้งโครงการพลังอาสาสมัครสร้างสุขเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาวะองค์รวม ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียง และได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงอุดมศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถานสงเคราะห์ ในการนี้ ประทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและเยาวชน อาทิ ข้าวหน้าเป็ด ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ลูกชิ้นปลา ข้าวหมกไก่ ซุปหางวัว มะตะบะไก่ และไอศกรีม

เวลา 12.29 น. เสด็จไปทรงเยี่ยมและประทานของขวัญแก่เด็กและเยาวชนที่บกพร่องทางการมองเห็น พร้อมประทานเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2482 โดยนางเจเนวีฟ คอลฟีลด์ ผู้บกพร่องทางการมองเห็นชาวอเมริกัน เพื่อให้การศึกษาแก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็นทั้งหญิง-ชาย โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลพิเศษ ใช้ระบบการสอนหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ รับนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นทั้งประจำและไป-กลับ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา โดยสนับสนุนการศึกษาแบบเรียนร่วมในระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียน 7 แห่งทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยนักเรียนจะได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน การพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางอาชีพ ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ อาทิ งานนวด งานฝีมือ งานเกษตร และงานเฟอร์นิเจอร์ เพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเอง ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ปัจจุบันมีนักเรียน 200 คน

นอกจากนี้ มูลนิธิยังดูแลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพคนตาบอด ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด และศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด ด้วย ที่ผ่านมาได้ดูแลช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการมองเห็นผ่านการให้การศึกษา และการฝึกอาชีพแล้วกว่า 3,000 คน

เวลา 13.13 น. เสด็จไปยังโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ทรงเยี่ยมและประทานของขวัญแก่นักเรียน โรงเรียนแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2496 เป็นโรงเรียนสอนนักเรียนพิการทางการได้ยินแห่งแรกของประเทศ ในปี 2545
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาพิเศษ เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งประจำและไป-กลับ รวม 169 คน ในปีที่ผ่านมา ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ทั้งยังมีนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนพิการไทยเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2561 ณ สาธารณรัฐอินเดีย นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้พิการทางการได้ยิน ซึ่งมีนิสิต นักศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาเรียนรู้เป็นจำนวนมาก

เวลา 17.21 น. เสด็จไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์อคิน รพีพัฒน์ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือด เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สิริอายุได้ 86 ปี

หม่อมราชวงศ์อคิน รพีพัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2475 เป็นโอรสของหม่อมเจ้าเพลิงนภดล กับหม่อมเจ้าทรงอัปษร รพีพัฒน์ สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนอำนวยศิลป์, ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร, ระดับปริญญาโทและเอก สาขาวิชามานุษยวิทยาและสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ อาจารย์สอนวิชากฎหมายและภาษาอังกฤษ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน, รองศาสตราจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ด้านชุมชน นอกจากนี้ ยังมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยโดยเฉพาะในมิติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของรัฐในเรื่องปัญหาที่ดินทำกินและทรัพยากรต่าง ๆ ผ่านการทำงานวิจัย บทความ และบทสัมภาษณ์ ด้วยมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในด้านการใช้กฎหมาย ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางบังเอิญ เกิดอารีย์ มีธิดา 2 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด